banner-3-web.gif

Informatiebulletin nr. 2011-3 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

 

 

Bulletin 2011-3

 

Geachte leden van onze vereniging,

 

Bij deze  willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken die ons sinds het vorige bulletin hebben beziggehouden.

 

Hotelplan Langwarder Wielen

 

Op 10 oktober werd ons beroep tegen het hotelplan aan de Langwarder Wielen behandeld door de Raad van State.

 

Vanuit onze vereniging was een groep van 5 personen bij deze zitting aanwezig. Germ Kampen heeft daar namens ons het woord gevoerd en een pleitnota overhandigd. Voor de gemeente heeft de heer G. Zaal gesproken en namens de projectontwikkelaar de heer Baljé.

 

Daarna zijn door de rechters en met name door de rapporteur, ex-minister W. Deetman, aan de woordvoerders een aantal vragen gesteld ter verduidelijking.

 

De vragen hadden vooral betrekking op de vraag in hoeverre de indieners van het beroepsschrift belanghebbende waren, het graven van een vaargeul naar het hotel die niet in het bestemmingsplan was opgenomen en de rentabiliteit van het project in het geval dat de samenwerking op het gebied van revalidatie met zorginstellingen niet van de grond komt. Merkwaardig dat de vertegenwoordiger van de gemeente over dit laatste optimistischer was dan de projectontwikkelaar.

In een artikel in de Jouster Courant van 12 oktober kwamen deze vragen ook al aan de orde.

 

Het is moeilijk in te schatten wat onze kansen zijn omdat niet goed te peilen is hoeveel gewicht de Raad aan de wederzijdse argumenten toekent.

We wachten af; de uitspraak verwachten vóór 21 november a.s. en het resultaat hoort u zo snel mogelijk.

 

 

Ter Huivra

 

Een andere zaak die ons bezighoudt is de aanpassing die de Gemeente van plan is m.b.t. de verkeerssituatie rond Ter Huivra. Wellicht hebt u in de pers al gezien dat er een vergunning is afgegeven voor het kappen van ruim 50 bomen.

Wij hebben als vereniging daartegen een bezwaarschrift ingediend omdat we van mening zijn dat dit historische parkje bewaard moet blijven en dat het een mooie entree van Joure vormt. Het is ons ook niet duidelijk waarom de situatie aangepast moet worden terwijl nog niet zolang geleden op basis van grondige studies is besloten tot het huidige verkeersplan.

Behalve door ons zijn er ook nog door een aantal particulieren bezwaarschriften ingediend.

We informeren U hierover omdat er op maandag 31 oktober over deze zaak door de gemeente een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd waar belangstellenden uitleg kunnen krijgen van de plannen en hun bezwaren kenbaar kunnen maken.

De bijeenkomst begint om 19.30 in de Raadszaal van het gemeentehuis.

 

U bent van harte welkom!

 

Met een vriendelijke groet,

Jaap Halma, voorzitter

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl   

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.