banner-3-web.gif

Informatiebulletin nr. 2012-1 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

 

Informatiebulletin nr. 2012 1.

 

Na de grote teleurstelling over de uitspraak van de Raad van State rond het hotelplan aan de Langwarderwielen hebben we de draad weer opgepakt en, hoewel er geen spectaculaire zaken aan de orde zijn, willen wij u toch op de hoogte houden van de aandachtspunten waar we mee doende zijn:

 

Broek Zuid:

 

We zijn in afwachting van de verdere uitwerking van de plannen door de Gemeente om in het gebied tussen Heremastate/Jonkerssloot, de Omkromte, It Sud en de Zijlroede woningbouw te realiseren.

Vanuit landschappelijk, flora- en fauna oogpunt vinden wij het belangrijk dat Heremastate (wat toch al veel van zijn waarde en aanzien is kwijtgeraakt) geen eiland wordt en dat het zicht op Joure vanuit Broek-Zuid zoveel mogelijk behouden blijft. Het is het laatste profiel van Joure dat nog het oorspronkelijke karakter behouden heeft.

Ook maken we ons zorgen over het in stand houden van de Jonkerssloot en zijn we benieuwd naar zowel de landschappelijke invulling als de financiële onderbouwing.

Daarnaast doken er in de pers plotseling plannen op om vanaf de Sewei bij de oprit van Joure-West naar de A 7 een verbindingsweg door Broek Zuid aan te leggen in de richting van het Gemeentehuis. We zullen een mogelijke aantasting van het park Heremastate doordat er een weg of parkeerterrein op aangesloten wordt fel bestrijden. Bij de brandweerkazerne is voldoende parkeerruimte voor de werknemers van de gemeente beschikbaar.

 

Ter Huivra:

 

In 2011 is er voor dit park een kapvergunning aangevraagd om 50 bomen te kappen en waren er plannen om het plaatselijk wegennet aan te passen. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal bezwaarschriften ingediend, ook door ons. Wij waren het namelijk niet eens met deze rigoureuze aanpak en de toelichting op de aanvraag was in onze ogen onvoldoende. Er hebben daarna gesprekken plaatsgevonden en er is tijdens een excursie nadere toelichting gegeven.

Inmiddels is de oude aanvraag ingetrokken en een nieuwe ingediend waarin 37 bomen gekapt zullen worden en 13 stuks verplant. De te kappen bomen betreffen zowel zieke/dode exemplaren als bomen die de ontwikkeling van andere bomen in de weg staan. Wij wachten nog even af hoe dit uitwerkt voordat we ons eerdere bezwaarschrift intrekken.

 

Uitbreiding camping “De Kievit” te Oudehaske:

 

Er is een voorontwerp voor een bestemmingsplan opgesteld betreffende de uitbreiding van deze camping tussen de Jousterweg en de A 7 en recht tegenover de ingang van de huidige camping, gelegen aan de Zuidkant van de Jousterweg.

De uitbreiding gaat om 50 passantenplaatsen, 10 trekkershutten en 40 jaarplaatsen voor vaste chalets of stacaravans. Daarnaast is er een mogelijkheid om in de bestaande boerderij appartementen te realiseren. De facilitaire ruimtes worden in bestaande gebouwen ondergebracht.

Wij verbazen ons over dit plan omdat enkele aantal jaren terug door de gemeente vastgesteld is dat het landschap tussen A 7 en Jousterweg open moest blijven. Nu realisatie van een uitbreiding aan de zuidkant van het Nannewiid is afgeketst wordt kennelijk het oude plan weer te voorschijn gehaald dat eerder in de prullenmand verdween.

Door de bewoners van Oudehaske is een protestactie opgestart en nadere informatie is te vinden op hun website: www.stopdecamping.nl.

In eerste instantie zijn wij niet gelukkig met dit plan; we zullen de argumenten pro en contra nog eens goed onder de loep nemen en wachten de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan af.

 

Aanpassing rotonde Joure:

 

Realisatie van de aanpassing is inmiddels wegens de invoering van de 130 km. limiet een jaar verder naar achteren geschoven.

Waar het ons in eerste instantie om gaat is de landschappelijke invulling door de Gemeente van de driehoek die ontstaat tussen de Haulstersingel, de nieuwe en de oude A 7.

O.a. komt daar aan de orde het al dan niet opruimen van de geluidswal bij het Zuiderveld, uitbreiding van de Roazebosk, realisering van een (ambachten)industrieterrein en de aandacht voor flora en fauna.

In dat kader zijn we aanwezig geweest bij een inspraakavond voor het Zuiderveld waar overigens het wegenplan het hoofdonderwerp was. Regelmatig wonen we ook een overleg bij met Rijkswaterstaat en andere milieuorganisaties.

We blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Gemeentefusie:

 

Zoals het plan nu ligt zal de ambtelijke samenwerking in de loop van 1913 zijn beslag moeten krijgen en volgt de juridische fusie met Lemsterland en Gasterlân-Sleat in 1914.

Vooruitlopend daarop gaan we alvast eens overleggen met gelijksoortige organisaties als de onze in de toekomstige fusiegemeente over hoe we ons in de nieuwe situatie het best kunnen organiseren.

 

Algemeen:

 

Mocht u op bovenstaande informatie willen reageren dan kan dat altijd via het e-mail adres moaiskarsterlan@gmail.com. Suggesties zijn altijd welkom.

 

Medewerkers:

 

Wij zijn heel blij met ons grote ledental en we hopen dat door onze activiteiten dit nog verder zal groeien. Meer leden leggen meer gewicht in de schaal.

De kerngroep die actief is binnen onze vereniging is echter qua aantal vrij beperkt. Op zich is dat niet verkeerd omdat omvangrijke groep ook weer een groter organisatie vraagt en meer onderlinge afstemming en vergaderingen vergt.

In de ruim 2 jaar dat we nu bestaan hebben echter in deze groep mutaties plaatsgevonden waardoor de groep is geslonken.

We zouden best nog uitbreiding kunnen gebruiken omdat ons werk toch veel speurwerk en informatieverzameling vereist en het niet zo zou moeten zijn dat al het werk op enkele schouders terechtkomt.

Dus, wie mee wil doen, van harte welkom! U kunt zich aanmelden op onze E-mail of via 0513-412972

 

Met een vriendelijke groet,

Jaap Halma, voorzitter

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

Onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl   

 

image005.gif  image004.gif

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.