banner-3-web.gif

Informatiebulletin nr. 2011-4 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

 

 

7 december 2011: informatiebulletin 2011-4

 

Geachte leden van onze vereniging,

 

Hotelplan Langwarder Wielen

 

Op 10 oktober werd ons beroep tegen het hotelplan aan de Langwarder Wielen behandeld door de Raad van State.

 

Vanochtend is de uitspraak van de Raad van State binnengekomen. Om maar direct met de deur in huis te vallen: Voor ons is deze helaas negatief uitgevallen.

 

Er waren twee beroepen ingesteld; één namens Mw. Y. Zuidema en dhr. G. Kampen en één namens “Moai Skarsterlân” en Dhr. J. Tadema.

Mw. Zuidema en Dhr. Tadema zijn bewoners van een woonboerderij tegenover het plangebied en zijn door de Raad van State aangemerkt als belanghebbenden evenals “Moai Skarsterlân”.

Dhr. Kampen is niet door de Raad als zodanig geaccepteerd omdat zijn woonplaatsen zich op een te grote afstand van het plangebied bevindt.

Beide beroepen waren mede tot stand gekomen op basis van adviezen van het advocatenkantoor Rotshuizen Geense.

 

Wij hadden een groot aantal argumenten aangevoerd tegen het Hotelplan variërend van formeel juridische tot aantasting van het landschap en de natuur.

De juridische hadden o.m. betrekking op de ter inzage legging van bepaalde stukken (als de anterieure overeenkomst en de intentieverklaring met de zorginstelling), de omvang van het gebied van het bestemmingsplan, het graven van een extra vaargeul, het niet uitvoeren van een MER (Milieu Effect Rapportage), de economische haalbaarheid,  het niet stroken met provinciaal- en gemeentelijk beleid, de veiligheid op de weg, geuroverlast en archeologisch onderzoek.   

De argumenten tegen de aantasting van landschap en natuur sloegen op nadelige effecten van licht- en geluidshinder, het zicht op het grote gebouw vanaf het water, verlies van weidevogelgebied, compensatie voor het verlies daarvan en effecten op woon- en leefklimaat.

 

Helaas zijn al onze argumenten door de Raad van State van tafel geveegd en daarmee zijn de juridische mogelijkheden uitgeput om ons tegen het Hotelplan te verweren.

 

Wij betreuren dit ten zeerste, we hebben ons uiterste best gedaan waarbij de ondersteuning van de heer G. Kampen in onze groep onontbeerlijk was.

 

Maar er is meer werk te doen willen we het landschap in onze gemeente voor de inwoners in goede staat houden. Onze vereniging zal zich hiervoor blijvend inzetten, we willen onze leden bedanken voor de ondervonden steun en we hopen dat velen ons daarin blijvend willen ondersteunen. We hebben U nodig om onze stem te laten horen!

Te noemen zijn in dit kader het landschapsbehoud rond de reconstructie van de rotonde, woningbouw in Broek Zuid, de toeristische ontwikkeling rond het Tjeukemeer en de plannen m.b.t het park Ter Huivra.

 

Met een vriendelijke groet,

Jaap Halma, voorzitter

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl   

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.