Logo-GIF-bestand.gif

Informatiebulletin nr. 5 van

Moai Skarsterlân”.

 

 

 

Informatiebulletin nr. 5.

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,

 

Na een periode van stilte deze keer informatie omtrent de stand van zaken van onze beroepsschriften bij de Raad van State:

 

Wij hebben bij de Raad in mei 2010 een tweetal beroepen ingesteld.

 

Het eerste is een beroepsschrift tegen de vaststelling van het bestemmingsplan voor de realisering van het hotelplan aan de Langwarder Wielen waartegen wij een aantal argumenten hebben aangevoerd op milieutechnische en landschappelijke en tevens op enkele juridische aspecten.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

 

Daarnaast hebben wij een zgn. voorlopige voorziening aangevraagd.

 Dit houdt in dat wij wilden voorkomen dat tijdens de behandeling door de Raad van State door de initiatiefnemers zodanige activiteiten zouden worden ontwikkeld dat het terugdraaien daarvan onmogelijk zou zijn en dat het plan toch via een achterdeur gerealiseerd zou kunnen worden.

 

Beide beroepen zijn zowel namens onze vereniging als namens de heer J. Tadema ingediend; dit omdat hij door zijn woonplaats aan de Muzekamp als direct belanghebbende dient te worden aangemerkt, terwijl wij daar als vereniging niet helemaal zeker van zijn.

 

Inmiddels heeft de Gemeente middels een verweerschrift op onze argumenten bij de Raad van State gereageerd. Inhoudelijk zijn we niet erg onder de indruk van het verweer en we zijn nog steeds hoopvol dat de uitspraak voor ons positief uitvalt.

 

Over het eerste beroepsschrift heeft de Raad nog geen uitspraak gedaan en wij verwachten dat deze nog wel een aantal maanden op zich kan laten wachten.

 

De voorlopige voorziening heeft de Raad op 14 september 2010 behandeld en daarover op 28 september een uitspraak gedaan.

Deze houdt in dat de Raad van mening is dat er onvoldoende spoedeisend belang is om een voorlopige voorziening te treffen.

Dit is veroorzaakt door het feit dat de projectontwikkelaar B.V. Rinzema van der Vliet per brief van 5 september 2010 bij de Raad van State heeft aangegeven dat zij geen bouwvergunning zal aanvragen voordat de Raad een uitspraak in de bodemprocedure gedaan heeft.

Tijdens de zitting heeft bovendien de gemeenteraad mondeling toegelicht dat ook geen andere vergunningen voor de realisering van het plan zullen worden aangevraagd.

 

Mocht onverhoopt toch gestart worden met de uitvoering van het plan dan heeft de Raad van State aangegeven dat wij alsnog een nieuw verzoek kunnen indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 

Oppervlakkig lijkt de uitspraak wellicht een verlies maar is het in wezen niet. Wij hebben door deze actie namelijk wel bereikt dat niet via een achterdeur toch nog met het project gestart kan worden. Waarschijnlijk is onze actie aanleiding geweest voor de projectontwikkelaar om deze toezeggingen nog vlak voor de zitting te doen.

 

Het wordt dus nu afwachten wanneer de Raad met een uitspraak komt, wij houden u verder op de hoogte.

 

In de tussentijd zullen we echter niet stil zitten; wij hebben n.l. inmiddels besloten om ons te verdiepen in de plannen rondom de aanpassing van de rotonde en met name de invulling van de driehoek die ontstaat tussen de oude A7 langs de wijk Zuiderveld, de verlegde A7 in de richting van Scharsterbrug en de bestaande A6 richting Lemmer.

Het gaat ons dan vooral om de landschappelijke aspecten en het al dan niet realiseren van industrieterreinen.

Mocht u suggesties hebben, laat ze ons weten; als het kan via moaiskarsterlan@gmail.com.

Desnoods ook telefonisch via 0513-412972.

 

Streven naar meer leden

Een positief punt is overigens dat het campingplan bij het Nannewiid nu van de baan is. Ongetwijfeld hebben de activiteiten van de “Vrienden van het Nannewiid” daaraan bijgedragen en dat sterkt ons om door te gaan.

We doen daartoe ook een beroep op u: het gewicht dat wij in de schaal leggen is voor een belangrijk deel afhankelijk van het aantal mensen dat ons steunt in ons streven om in deze gemeente het aantrekkelijke leefklimaat te behouden. Dus, als u nog mensen kent die ons goed gezind zijn, probeer ze ook lid te maken.

Dat kan ons ook helpen in de lastige financiering van onze acties. Voor het beroep bij de Raad van State zijn helaas griffierechten verschuldigd. Vrijstelling is niet mogelijk en zonder betaling wordt het beroep niet in behandeling genomen. Al met al vergt dat een bedrag van circa € 600,00 terwijl we daarnaast ook nog met andere kosten te maken hebben die we niet alleen op de actieve groep kunnen en willen afwentelen. Wij hopen dat de financiering ons niet zal beletten een beroep in te dienen en doen ons best om te voorkomen dat het ontbreken van geldelijke middelen dit in de weg zou staan. Het zou ook verspilde energie zijn om nu te stoppen.

Dus: als u nog een sponsor kent of zelf nog een extra bijdrage wilt doen is dat zeer welkom.

 

Wij houden u verder op de hoogte,

 

met een vriendelijke groet,

 

Jaap Halma

Voorzitter

 

image004

 

Verzoek van de penningmeester: willen de leden die de contributie nog niet hebben betaald, deze bijdrage van € 5.00 (meer mag natuurlijk ook) een dezer dagen overmaken? Namens het bestuur, hartelijk dank.

 

image004

 

Draagt u onze vereniging en onze doelstellingen een warm hart toe? Stuur dan dit informatiebulletin door naar uw familie, vrienden en bekenden. Voor slechts € 5.00 kunnen ze lid worden en onze inspanningen daadwerkelijk ondersteunen.

Bij voorbaat…Hartelijk dank.

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlân
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlân
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlân

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: moaiskarsterlan@gmail.com  

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.