Logo-GIF-bestand.gif

Informatiebulletin nr. 4 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

Informatiebulletin nr. 4.

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen betreffende het “Hotelplan Langweerder Wielen”.

 

In de vergadering van de Commissie Wonen en Werken op 9 februari is een positief advies afgegeven (met alleen de stemmen van FNP en Christen Unie tegen) en vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan 24 februari in de Gemeenteraad behandeld.

 

Zoals eerder bericht hebben wij in de Commissievergadering ingesproken; gezien de toen ingenomen standpunten door de politieke partijen hebben wij geen verdere actie ondernomen om ook in de Raadsvergadering onze mening te laten horen. Dat had geen enkele zin.

Vrijwel zonder discussie is het bestemmingsplan vervolgens door de Raad vastgesteld.

 

Maar we gaan door

Wij hebben ons daarna binnen onze actiegroep beraden over verdere stappen.

Het enige wat ons nog rest is beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Deze procedure kunnen we in werking zetten nadat de Gemeente het besluit officieel heeft gepubliceerd en daarna dient het beroep binnen 6 weken te worden ingediend.

 

De Raad van State zal beoordelen in hoeverre de gemeente het betreffende besluit goed heeft voorbereid en gemotiveerd, er een voldoende afweging van belangen heeft plaatsgevonden en of men zich aan de wetten en regels heeft gehouden.

 

Wij zijn van mening dat dit niet het geval is en denken dat er een aantal aspecten zijn waarop de gemeente in gebreke is gebleven. We zijn dan ook binnen de actiegroep gestart met de voorbereidingen daarvoor. Welke punten we in ons beroep aan de orde gaan stellen is op dit moment onderwerp van discussie en van overleg met onze juridische adviseur; t.z.t. zullen we daar nader over berichten.

 

Indiening van alleen een beroep is overigens niet voldoende om de activiteiten van projectontwikkelaar of gemeente te stoppen; men zou bv. alvast met het grondwerk of andere niet omkeerbare activiteiten kunnen beginnen. Daarom overwegen we ernstig om tegelijkertijd schorsende werking aan te vragen. Dit is een vergelijkbare procedure met een kort geding bij een rechtbank waarbij de Raad van State op vrij korte termijn uitspraak doet; tot dat moment mag niet met de uitvoering worden gestart.

 

Streven nar meer leden

Een positief punt is overigens dat het campingplan bij het Nannewiid nu van de baan is. Ongetwijfeld hebben de activiteiten van de “Vrienden van het Nannewiid” daaraan bijgedragen en dat sterkt ons om door te gaan.

We doen daartoe ook een beroep op u: het gewicht dat wij in de schaal leggen is voor een belangrijk deel afhankelijk van het aantal mensen dat ons steunt in ons streven om in deze gemeente het aantrekkelijke leefklimaat te behouden. Dus, als u nog mensen kent die ons goed gezind zijn, probeer ze ook lid te maken.

Dat kan ons ook helpen in de lastige financiering van onze acties. Voor het beroep bij de Raad van State zijn helaas griffierechten verschuldigd. Vrijstelling is niet mogelijk en zonder betaling wordt het beroep niet in behandeling genomen. Al met al vergt dat een bedrag van circa € 600,00 terwijl we daarnaast ook nog met andere kosten te maken hebben die we niet alleen op de actieve groep kunnen en willen afwentelen. Wij hopen dat de financiering ons niet zal beletten een beroep in te dienen en doen ons best om te voorkomen dat het ontbreken van geldelijke middelen dit in de weg zou staan. Het zou ook verspilde energie zijn om nu te stoppen.

Dus: als u nog een sponsor kent of zelf nog een extra bijdrage wilt doen is dat zeer welkom.

 

Wij houden u verder op de hoogte,

 

met een vriendelijke groet,

 

Jaap Halma

Voorzitter

 

image004

 

Verzoek van de penningmeester: willen de leden die de contributie nog niet hebben betaald, deze bijdrage van € 5.00 (meer mag natuurlijk ook) een dezer dagen overmaken? Namens het bestuur, hartelijk dank.

 

image004

 

Draagt u onze vereniging en onze doelstellingen een warm hart toe? Stuur dan dit informatiebulletin door naar uw familie, vrienden en bekenden. Voor slechts € 5.00 kunnen ze lid worden en onze inspanningen daadwerkelijk ondersteunen.

Bij voorbaat…Hartelijk dank.

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: moaiskarsterlan@gmail.com  

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.