Logo-GIF-bestand.gif

Informatiebulletin nr. 3 van

Moai Skarsterlân”.

 

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,

 

Onderstaand de tekst van de inspreekmogelijkheid die we benut hebben tijdens deze vergadering.

 

Het heeft denk ik weinig geholpen, de standpunten van de partijen zijn niet gewijzigd; FNP en Christen Unie zijn tegen vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan, VVD, CDA en Partij van de Arbeid zijn voor.

De volgende stap is de raadsvergadering van 24 februari maar ook dat zal niet veel opleveren vrezen wij.

Maar we houden vol, we overwegen om bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State.

U hoort nog van ons.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Halma

voorzitter

 

Inspreken Commissie Wonen & Werken op 9-2-2010 namens “Moai Skarsterlân”

 

 

Mijnheer de Voorzitter, Commissieleden,

 

Er is weer een nieuwe vereniging geboren in Skarsterlân, de vereniging “Moai Skarsterlân”.

 

Een groep mensen uit deze gemeente stonden aan de wieg, waarom? Omdat ze bezorgd zijn over de aantasting en verrommeling van het landschap in Skarsterlân.

Wij zouden graag dit kenmerkende open Friese landschap willen bewaren, voor deze generatie maar ook voor de na ons komende bewoners.

 

Begrijp ons goed, wij zijn niet tegen een camping, wij zijn niet tegen een hotel en wij zijn niet tegen het scheppen van arbeidsplaatsen. Met de Bond Heemschut zijn we wel van mening dat de plaats van het hotel in strijd is met het Streekplan en we zijn het ook niet eens met een aantal van de argumenten waarop de plannen gebaseerd zijn.

 

Ik zal niet ingaan op details omdat deze voldoende zijn aangehaald in de ingediende zienswijzen. Merkwaardig trouwens dat een aantal van de daarin genoemde punten van kritiek plotseling als ambtshalve aanpassingen worden gepresenteerd, maar dat toch de betreffende zienswijze ongegrond wordt verklaard. Een vreemde kronkel.

Ook is het vreemd, waar in een eerder stadium de seizoensverlenging binnen het hotel d.m.v. samenwerking met een zorginstelling van cruciaal belang was voor de exploitatie, dat nu ondergeschikte sociaal-medische voorzieningen worden toegestaan. Wat is hier veranderd?

  

Het valt het op dat de oorspronkelijke gemeentelijke planning van de behandeling van dit bestemmingsplan (het A-4 laten zien) die voor maart op de rol stond plotseling nog in februari  moet worden afgewerkt. Ook vinden we het merkwaardig dat in de ontvangstbevestiging de dato 8 januari van een ingediende zienswijze wel vermeld wordt dat deze is toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 januari maar met geen woord wordt gesproken over de behandeling van dat stuk in februari.

Zou het kunnen zijn dat dit iets te maken heeft met de verwachte verkiezingsuitslag?  Of is dit een gevolg van de afspraak met de projectontwikkelaar die luidt en ik citeer: “de gemeente verplicht zich maximaal in te spannen de procedures voortvarend te voeren, om dit plan onherroepelijk te maken”?

 

Ik hoop dat het ingediende aantal van 23 zienswijzen en de gedegenheid daarvan u aan het denken heeft gezet; ik hoop ook dat het aantal van ruim 420 handtekeningen die wij in één week bij elkaar kregen bij u de indruk geeft dat bij veel inwoners twijfels zijn over het nut van dit plan.

Wij zijn overigens niet erg onder de indruk van de gedegenheid waarmee de zienswijzen zijn behandeld, wel zijn we ondersteboven van het af en toe suggestieve en verhullende taalgebruik.

 

Het heeft ons eveneens zeer gestoken dat we uit de pers moeten vernemen dat Burgemeester Kuiper groepen als ons kenschetst als gefortuneerde pensionado’s die niets beters om handen hebben dan het de gemeente lastig te maken, dat we geen oog en oor hebben voor de gemeentelijke argumenten en voor de belangen van de jongeren. Dat betekent dat hij ons niet serieus neemt en dat is bepaald niet bevorderlijk voor het kweken van een situatie met een open wederzijdse dialoog en respect voor elkaars standpunten.

Hij pleit voor een evenwicht tussen wat je wilt en behoud van cultuur en landschap; alleen, dat is subjectieve afweging en daarom zul je altijd als bestuurder moeten accepteren dat er ook andere meningen voorkomen dan die van jou.

Onze vereniging heeft juist wel oog voor jongeren en denkt dan vooral aan een goed leef- en werkklimaat in de toekomst. Prof. Heertje heeft kortgeleden hier nog aangegeven dat ons kapitaal juist in de open ruimte en niet in dit soort plannen zit.

 

We zijn verheugd over het standpunt van de FNP en de Christen Unie.

 

Voor het CDA en VVD, maar met name voor de Partij van de Arbeid lijkt  het argument werkgelegenheid zwaar te wegen. Maar is het wel terecht?

Even wat feiten op een rij:

 

 

Het CDA en VVD zien het project ook als een leuke toekomstige inkomstenbron. Maar hoever gaan we dan met dit soort plannen? Nog meer mooie plekken opofferen om de oplopende tekorten aan te zuiveren?

 

Kortom, “Moai Skarsterlân” is van mening dat u niet positief aan de Raad kunt adviseren en we hopen van harte dat u zo wijs zult zijn aldus te besluiten. We zijn heel benieuwd naar de discussie die zodadelijk volgt.

 

Ik dank u wel.

 

image004

 

Draagt u onze vereniging en onze doelstellingen een warm hart toe? Stuur dan dit informatiebulletin door naar uw familie, vrienden en bekenden. Voor slechts € 5.00 kunnen ze lid worden en onze inspanningen daadwerkelijk ondersteunen.

Bij voorbaat…Hartelijk dank.

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: moaiskarsterlan@gmail.com  

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.