Logo-GIF-bestand.gif

Informatiebulletin nr. 2 van

Moai Skarsterlân”.

 

 

Joure, 06-02-2010

 

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Hotel-Langweerderwielen

 

 

Geachte leden van Moai Skarsterlân ”,

 

 

Op 18 december 2009 sloot de indieningtermijn van zienswijzen (=bezwaarschriften) tegen dit plan.

Er hebben 23 individuele personen of groepen een zienswijze ingediend.

 

Volgens de regels dient de Gemeente binnen 12 weken na afloop van de indieningtermijn een besluit over het ontwerpbestemmingsplan te nemen, dus voor 12 maart.

 

De planning van B&W is nu dat het plan op 9 februari behandeld wordt in de Commissie Wonen en Werken, die dan advies uitbrengt aan de Raad en op 24 februari in de Gemeenteraad zelf.

Beide vergaderingen beginnen om 20.00.

 

B&W hebben de ingediende zienswijzen behandeld in een zgn. Reactienota, die voor iedereen ter inzage ligt in het Gemeentehuis (vragen aan de balie) en die ook ingezien kan worden op de gemeentelijke website (www.skarsterlan.nl dan via Home-Publicaties-Ter Inzage- Bestemmingsplannen-Boornzwaag-Hotelplan Langweerderwielen).

 

Onze eerste indruk van de reactie van B&W is dat onvoldoende wordt ingegaan op de argumenten in de zienswijzen en soms niet eens wordt gereageerd op de motivering van de indiener.

 

Natuurlijk zal Moai Skarsterlân” op beide vergaderingen aanwezig zijn en op de aangevoerde argumenten in de Reactienota reageren door tijdens de vergadering van de Commissie Wonen en Werken in te spreken.

 

Wel is het natuurlijk van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen bij de behandeling aanwezig zijn. Als u achter ons staat en ons wilt steunen om dit onzalige plan te keren, komt u dan. Het punt wordt aan het begin van de vergadering behandeld, dus u bent niet eens de hele avond kwijt.

 

Verder willen we u nog wijzen op het lijsttrekkersdebat dat wij samen met de Stichting “Vrienden van het Nannewiid” hebben georganiseerd. In dit debat zal specifiek aandacht geschonken worden aan de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Na de presentatie van de politieke partijen is er gelegenheid tot debat en het stellen van vragen, ook over andere zaken m.b.t. ruimtelijke ordening.

U bent van harte uitgenodigd in het Dorpshuis te Rottum, Binnendijk 22. Aanvang 20.00

 

Moai Skarsterlân” wil zich inzetten voor behoud van het landschap, flora en fauna en het leefklimaat in onze gemeente. Als u zaken kent van algemeen belang waarvan u vindt dat die hiermee strijdig zijn, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze bij ons meldt. We zullen dan bekijken wat we er als vereniging aan kunnen doen.

 

 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

 

Jaap Halma

Voorzitter

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: moaiskarsterlan@gmail.com  

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.