Logo-GIF-bestand.gif

Informatiebulletin nr. 1 van

Moai Skarsterlân”.

 

 

 

 

Joure, 22-01-2010

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”

 

Toen u zich opgegeven hebt als lid van onze vereniging is medegedeeld dat we u via E-mail op de hoogte zouden stellen van ontwikkelingen rond het Hotelplan Langweerder Wielen en op welke wijze U uw financiële bijdrage kwijt kon.

 

 Onderstaand ons eerste bericht daarover.

 

Het Hotelplan

 

Van het Hotelplan ligt momenteel het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Naar verwachting zal in februari/maart dit ontwerp in de Commissie Wonen en Werken en in de Gemeenteraad aan de orde komen. Hierin is een luxe hotel in het hoogste marktsegment voorzien met 80 kamers, 100 appartementen, congresfaciliteiten, een welnessafdeling, zwembad, jachthaven met 90 ligplaatsen en een parkeerterrein voor 500 auto’s. Het gebouw wordt even hoog als het talud van de A7. De totale investering bedraagt € 58.000.000. Voor een sluitende exploitatie is het noodzakelijk dat er in het winterseizoen revalidatieactiviteiten worden ondergebracht.

Het project beslaat 17,5 hectare en strekt zich in een lange strook langs de Zuidwest zijde van de A7 uit vanaf de Langweerder Wielen tot aan sauna “De Woudfennen” over een lengte van ca. 1 km. Het huidige fietspad over de polderdijk van de Langweerder Wielen vanaf de Trambrug tot aan de Put van Nederhorst zal worden onderbroken voor een toegang tot de jachthaven. Het is de bedoeling dat daar een draaibrug komt voor de fietsers en wandelaars met voorrang voor de scheepvaart.

 

Bezwaarschriften

 

Door de vereniging “Moai Skarsterlân” en door een aantal privé personen zijn in totaal 13 zienswijzen (= bezwaarschriften) ingediend om de Commissie Wonen en Werken en de Gemeenteraad ervan te overtuigen dat het ontwerpbestemmingsplan niet aangenomen moet worden en dat er op die plek geen hotel moet komen. Ter ondersteuning is ook een handtekeningenactie gehouden die in één week het grote aantal van ruim 420 handtekeningen heeft opgeleverd. Wel een teken dat er in onze gemeente anders tegen het plan wordt aangekeken dan B&W en Raad wellicht denken!

Tijdens de behandeling in de Commissie en de Raad zullen wij natuurlijk aanwezig zijn om onze mening bekend te maken.

 

We vinden het realiseren van een dergelijk groot hotel op die plaats een aantasting van het open landschap en de natuur. Daarnaast twijfelen we sterk aan het argument van werkgelegenheid, aan de argumenten die worden gehanteerd om de inpassing in het eerder vastgestelde Provinciaal- en Gemeentelijk ruimtelijk beleid te ondersteunen en aan de financiële onderbouwing. Naast het Hotelplan zullen wij ook andere zaken binnen onze gemeente aan de orde stellen als wij dat nodig vinden.

Hetzelfde geldt min of meer voor het Campingplan bij het Nannewiid en daarom werken wij nauw samen met de Stichting “Vrienden van het Nannewiid”.

 

Lijsttrekkersdebat

 

We hebben dan ook de handen ineen geslagen om de inwoners van Skarsterlân kennis te laten nemen van de aantasting van hun leefklimaat en organiseren daarom gezamenlijk een lijsttrekkersdebat over het ruimtelijk beleid in de gemeente. Dit zal plaatsvinden op 11 februari a.s. in het Dorpshuis te Rottum, Binnendijk 22. Aanvang 20.00 uur.

 

De publicist Abe de Vries zal op deze avond een algemene inleiding houden over dit onderwerp waarna de fracties de gelegenheid geboden wordt om hun standpunt t.a.v. dit onderwerp nader toe te lichten. Daarna is er een discussie aan de hand van enkele stellingen en gelegenheid tot het stellen van vragen.

De leiding van de bijeenkomst is in handen van Sjouke Mulder.

U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

 

Financiën

 

En dan de financiële kant van de zaak. Het zal u duidelijk zijn dat aan onze activiteiten kosten verbonden zijn en daarom hebben wij gemeend aan onze leden een bescheiden geldelijke bijdrage te vragen om deze te dekken.

Wij willen U vragen uw bijdrage voor het jaar 2010 van € 5,00 over te maken op bankrekening 15.49.25.535 ten name van Moai Skarsterlân”. Mocht u er meer voor over hebben om onze gemeente mooi te houden dan is dat natuurlijk meer dan welkom. Alvast onze dank voor uw medewerking.

 

Mocht u mensen tegenkomen die ons streven willen ondersteunen en ook lid willen worden van onze vereniging dan kunnen zij zich aanmelden bij het adres vermeld onderaan dit bulletin, graag met opgave van het eigen E-mail adres als men daarover beschikt. Dan kunnen we ook hen regelmatig informeren. Des te meer leden we hebben des te groter de druk die we kunnen uitoefenen!

 

 

Dit was ons eerste informatiebulletin. We houden u in de toekomst op de hoogte van ontwikkelingen.

 

 

Met vriendelijke groet, bedankt voor uw steun.

 

Namens het Bestuur,

 

Jaap Halma, Voorzitter.

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: moaiskarsterlan@gmail.com  

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.