Welkom op de webpagina van

“Moai Skarsterlân”. 

 

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Nieuwste ontwikkelingen pad “Omkromte”.

 

Verder lezen: klik hier.

 

 

Doarpen pas op jim struken en beammen.

 

De Gemeente is dwaande mei de útwurking fan de besunigingen op it iepenbier grien. Fan elk doarp wurdt in kaart makke fan de plende feroarings.  Foaral it ynwikseljen fan struken en planten foar gers kin it oansjen fan doarpen minder meitsje.

Dy doarpskaarten binne te finen op:

www.defryskemarren.nl 

en dan nei ‘omvorming openbaar groen’. De algemiene notysje oer dizze besunigingen is yn de ried oannommen. 

Op de praktyske útwurking kinne Doarpsbelangen lykwols noch wol ynfloed útoefenje. De gemeente sil de plende besunigingen helje wolle, mar it is net sein dat dat allinne kin op de wize sa’t  men dat no hjir en dęr op kaart setten hat. 

Ek is it mooglik dat Doarpsbelang yn oerlis mei de bewenners fan guon strukeperken sels it űnderhâld regelt, sadat it gjin gersflakte wurdt. Dat spilet bygelyks yn Aldehaske.

De gemeente komt mei aparte kaarten foar alle doarpen węrop stiet wat fan beammen kapt wurde sille.  Dy kaarten binne noch net allegear klear.  Dy fan Haskerhoarne wol en neffens dy kaart binne de beammen fan de Haulsterdyk siik en soene kapt wurde moatte.  Grutte fraach: hoe siik binne se no echt en moatte se dęrom kapt wurde?  It doarp is it dęr foarearst noch net mei iens.

Sa sille der  yn hast alle doarpen fan De Fryske Marren wol punten spylje. As in Doarpsbelang it op priis stelt, is de Feriening Moai Skarsterlân ree om ien-en-oar mei harren te besjen.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Geslaagde excursie Moai Skarsterlân naar het Easterskar.

 

Op de zonnige en praktisch windstille zaterdag 2 mei verzamelde een groepje leden en gasten van Moai Skarsterlân zich voor een excursie in het Easterskar.  Rondleider Oene Kromhout van der Meer gaf een korte samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van het gebied…

 

Lees verder...Klik hier!

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Nota ‘Een andere kijk op groen in de openbare ruimte’.

Begin juni kwam gemeente De Fryske Marren met de nota: ‘Een andere kijk op groen in de openbare ruimte’. De ongenuanceerde zin dat de gemeente tussen de 5.000 en 10.000 bomen wilde kappen bracht veel ‘opskuor’.  Ook binnen onze vereniging Moai Skarsterlân streden in eerste instantie onbegrip en verontwaardiging om voorrang. Met Gaasterlân-Natuerlân en Vrienden van het Nannewiid werken we samen in Krite Mar en Gaast en als Krite hebben we ons tot de gemeente gewend voor nadere verklaring. Er is twee keer overleg geweest met ambtenaren en wethouder en de grootste ergernis is wel weggenomen. Dit overleg heeft geleid tot overeenstemming over een aantal aanpassingen van genoemde nota. De belangrijkste aanpassing is dat de bezuinigingsdoelstelling van het kappen van 5.000 tot 10.000 bomen van tafel is. Het kappen van bomen zal gericht zijn op een gezonder bomenbestand waarbij het totale volume groen (het totale bladoppervlak) minimaal gelijk blijft of zelfs zal toenemen. Afgesproken is dat er vanuit beheersoogpunt weloverwogen functionele kap van bomen plaatsvindt, alleen als het een herkenbare bijdrage levert aan de kwaliteit van het landschap, aan de kwaliteit van de directe woon/leefomgeving (buurt) en voor zover dit leidt tot kwaliteitsverbetering van de bomenstructuur en/of kleine groepen c.q. solitaire bomen.

We hopen met verder overleg nog een aantal vragen beantwoord te krijgen. En natuurlijk zullen we de uitvoering kritisch blijven volgen. Wat dat betreft hopen we dat het toegezegde overleg met Dorpsbelangen en wijkbesturen vóór uitvoering van de werken goed gaat functioneren. (17 nov. 2014)

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Park Heremastate wordt in oude luister hersteld.

 

Gemeente De Fryske Marren wil park heremastate renoveren.

 

De Vereniging Moai Skarsterlân heeft zich de al geruime tijd ingespannen om voor het park Heremastate meer belangstelling en verzorging te bewerkstelligen.  Men is er dus blij mee dat de gemeente er nu ook serieus mee wil beginnen. De plannen zijn uitvoerig besproken op de informatieavond van 30 sept, die de gemeente in samenwerking met Moai Skarsterlân had belegd.  Het herstel is in een aantal fases gepland. Voor de eerste fase is er financiering en die zal dus worden uitgevoerd. (6 nov. 2014)

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Komt it kuierpaad by de Omkromte wer echt iepen?

 

Tusken de Omkromte en de Sewei rint efter de huzen lâns fan de Kooileane in âld paad.  Fóár 1982 lei de grins fan Doanjewerstal en Haskerlân op dat paad. Mei de ruilverkaveling is it fęstlizzen fan dat paad nuver en net goed gongen. Mar hoe dan ek de helt fan it paad dat fan Haskerlân wie hat noch altiten in iepenbiere funksje.  Dęr is net elk it fan herte mei iens. Moai Skarsterlân fynt it fan grut belang dat it wol in iepenbier kuierpaad bliuwt en hat dęrom yn gearwurking mei in pear oare minsken de boel wer oanslingere by de gemeente. (6 nov 2014)               

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Vindt u uw leefomgeving en uw welzijn in onze plattelandsgemeente in de toekomst belangrijk?

Wordt dan nu lid van onze vereniging!

Voor slechts € 5.00 per jaar helpt u mee, de leefomgeving van u en uw kinderen veilig te stellen.

Doen dus.

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Niet te begrijpen!

Omstreden bouwplan Broek Zuid opnieuw op de gemeentelijke agenda.

Lees en kijk verder. Klik hier.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Ergernissen in beeld

 

Park Heremastate. Blikpark? Bekijk.

 

Bedreiging Park Ter Huivra. Bekijk.

 

Onnodige bomenkap rondom RK. Kerkhof. Bekijk.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Pleitnota voorgelezen tijdens de zitting van de Raad van State op maandag 10 oktober 2011

in verband met de bezwaren van “Moai Skarsterlân” tegen de bouw van een hotel/appartementencomplex aan de Langwarder Wielen.

 

Voor het lezen van de pleitnota, klik hier!

------------------------------------------------------------------------------

Artikel in de Jouster Courant van 12 oktober 2011

Over behandeling hotel/appartementencomplex door de Raad van State op 10 oktober j.l.

 

Voor het lezen van het artikel, klik hier!

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

De reacties van  “Moai Skarsterlân” op plannen van de gemeente.

Reactie op massale bomenkap in Park Ter Huivra.

Lees verder…

 

Reactie op Ontwerp Ruimtelijke Visie Tsjűkemar.

Lees verder…

 

Reactie op plan driehoek Joure Zuid.

Lees verder… 

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan

b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan

c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Opmaak en redactie van deze groene pagina’s…

 

Agnes Domber © e-mail: agnesmb@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van moai Skarsterlân

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.